زیرپایی فلزی متحرک پارسه پلاستیک

زیرپایی فلزی متحرک پارسه پلاستیک

پارسه پلاستیک